ضمن توجه به شخصیت حقوقی یا حقیقی فرم زیر را پر نمایید.