ظرفیت ناوگان حمل و نقل پیام بار

ناوگان گسترده و مدرن و ماشین آلات و تجهیزات ویژه، به صورت تخصصی

  • تعداد ماشین آلات مـالکیـتی بیش از 100 دسـتگاه
  • تعداد ماشین آلات استیجاری بیش از 100 دسـتگاه

شروع بهره برداری سال 1370

  • میزان اشتغال زایی مستقیم 150 نفر
  • میزان اشتغال زایی غیر مستقیم 400 نفر