مشخصات تایر معیوب

درصد کارکرد
سریال
تاریخ خرید
تاریخ تولید
سایز
توجه : در موارد مذکور شرکت از جبران خسارت معذور میباشد: 1 حرکت روی پنچری 2 حرکت روی پر بادی 3 حرکت روی کم بادی خرابی و صدمات وارده به دیواره تایر در اثر برخوردبا وسیله تیز